شنبه تا چهارشنبه : 16:00 - 08:00
info@hirmandinvestment.com
0428 7724 98+

موضوع فعالیت شرکت

  • تلاش در جهت بستر سازی تولید ایده های خلاق در جامعه دانشگاهی کشور
  • تلاش در جهت هدایت پژوهش ها و فعالیت های دانشگاهی به سمت و سوی پژوهش های کاربردی
  • سرمایه گذاری در ایده های خلاق دانشگاهی و تبدیل نمودن آن ها به کسب و کارهای پایدار
  • ارائه خدمات مختلف مورد نیاز جامعه دانشگاهی کشور