شنبه تا چهارشنبه : 16:00 - 08:00
info@hirmandinvestment.com
0428 7724 98+

ساخت و بومی سازی قطعه Disk Cutter دستگاه حفاری TMB

اطلاعات پروژه

شرح پروژه

نیاز کشور به حفر تونل برای اهداف عمرانی مختلف و کاربرد گسترده دستگاه‌های وارداتی TBM در پروژه‌های حفاری، ساخت تجهیزات مصرفی این دستگاه را امری ضروری می‌سازد. یکی از تجهیزات مصرفی دستگاه حفاری TBM تیغه برش (Disc Cutter) این دستگاه می‌باشد که با توجه به مشخصات اکثر دستگاه‌های TBM فعال در کشور تعداد ۴۲-۳۶ دیسک‌کاتر بر روی کاتر هد واقع در ابتدای TBM تعبیه می‌شوند.

با توجه به اهمیت طراحی و ساخت دیسک‌کاتر به دست محققین داخلی، “شرکت تجهیزات مهندسی راشا علم و صنعت” با حمایت “صندوق سرمایه‌گذاری پژوهش و فنّاوری دانشگاه علم و صنعت ایران” موفق گردید تا با تمرکز بر فرآیندهای مهندسی معکوس، آنالیز مواد، طراحی و شناسایی فرآیندهای تولید، مراحل تولید نمونه‌های اولیه را طی نموده و پس از ارسال چند محموله آزمایشی و اخذ شرایط کیفی مطلوب در عملکرد و تائید بهره‌بردار، این قطعه را با بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات داخلی به مرحله تولید انبوه برساند.