شنبه تا چهارشنبه : 16:00 - 08:00
info@hirmandinvestment.com
0428 7724 98+

معرفی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

دکتر یحیی پالیزدار
مدیرعامل
دکتر سید جواد امامی
نائب رئیس هیئت‌مدیره
دکتر تورج محمدی
عضو هیئت‌مدیره
دکتر محمدعلی برخورداری
رئیس هیئت‌مدیره
دکتر نوروزمحمد نوری
عضو هیئت‌مدیره