شنبه تا چهارشنبه : 16:00 - 08:00
info@hirmandinvestment.com
0428 7724 98+

معرفی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

دکتر یحیی پالیزدار
مدیرعامل
دکتر سید جواد امامی
نائب رئیس هیئت‌مدیره
دکتر محمدعلی برخورداری
رئیس هیئت‌مدیره
دکتر علیرضا علی احمدی
عضو هیئت مدیره
دکتر احمد اخلاصی
عضو هیئت مدیره
دکتر نوروزمحمد نوری
عضو هیئت مدیره